کره شمالی اجازه بازگشت شهروندان از خارج را صادر کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی پس از چند سال محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی سرانجام به شهروند، که خارج هستند، اجازه داد به کشورشان بازگردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211509/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF