شمار قربانیان ریزش بزرگراه در چین به ۲۴ نفر رسید


تهران- ایرنا- شمار قرب،ان ریزش بزرگراه در استان «گوانگدونگ» در ج، چین به ۲۴ نفر افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85463578/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار